A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o.
A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o.

IIS MIS - Informačný systém pre samosprávu
                Čo systém prinesie

 

 

 

IIS MIS - Komplexný informačný systém pre samosprávu

IIS MIS ako integrovaný informačný systém pre samosprávu zabezpečuje komplexnú podporu riešenia činností úradov miestnej samosprávy pre oblasti spracovania administratívnych, kancelárskych, evidenčných, ekonomických, geografických a ďalších agend na všetkých úrovniach riadenia a pre všetky organizačné zložky pre mestské a obecné úrady. IIS MIS podporuje zriaďovanie a prácu spoločných úradovní a vykonávanie kompetencií prenesených štátnou správou na mestá a obce. V Slovenskej republike patrí k špičkovým profesionálnym produktom tohoto typu.

Riešenie je univerzálne použiteľné pre všetky mestá a obce v SR. Riešenie podporuje integrované aplikovanie eGOV služieb.

 

 

IIS MIS - popis riešenia systému pre samosprávu

► Správne agendy I. riešia oblasti: Centrálne registre (FO, PO, Živnostníci, Kontakty), Správa registratúry (registratúrne záznamy, spisová agenda, registratúrne stredisko, archív), Žiadosti o informácie, Sťažnosti a petície, Manažovanie organizácie (zastupiteľstvo, primátor, porady, úlohy ...), Interný reporting, Manažérske prehľady, Interná elektronická pošta, Dokumenty organizácie, Kalendáre a Plánovač, Workflow (riadenie procesných postupov), Odkazy, Elektronická registratúraeGOV služby (elektronické služby, manažovanie), čiarové kódy.

Správne agendy II. riešia oblasti: Evidencie (Kataster nehnuteľností, ulice, adresy, podnikatelia, byty, nebyty, majetok ...), Obyvatelia (evidencia, voľby, referendum ...), Sociálne agendy, Evidencia zmlúv, Súdne spory, Priestupky, Povoľovacie procesy, Stavebný úrad, Rybárske lístky, Jarmoky a ďalšie.

Správne agendy III. riešia oblasti: Dane, Komunálny odpad (množstvový zber, paušálne poplatky), Prenájmy, Exekúcie, Rozpis platieb poštovými poukážkami a ďalšie. Agendy vedú kompletné saldokonto subjektov a sú prepojené na účtovníctvo.

► Ekonomický subsystém rieši oblasti: Účtovníctvo (fakturácia, pokladňa, banka, homebanking ...), Rozpočet (tvorba, sledovanie, výkazníctvo, programové rozpočtovanie), Majetok, Sklad, Personalistika a mzdy. Moduly sú prepojené na Účtovníctvo. Subsystém zabezpečuje elektronickú komunikáciu so štátnou správou (Soc. poisťovňa, Zdravotné poisťovne, Štátna pokladnica, RIS ...). Moduly sú súčasťou zaintegrovaného ekonomického subsystému. 

Geografický subsystém poskytuje požadovanú funkcionalitu na báze využitia prehliadačiek a geoaplikácií. Prehliadačky umožňujú prepojenie textového a geografického operátu na disponibilné digitálne mapy, geoaplikácie umožňujú vytváranie špecifických nadstavieb.

Portálové riešenia zabezpečujú prístup občanov k informáciám a eGOV službám. Poskytujú občanom statické aj dynamické verejné informácie úradu a osobné informácie na základe personálnej autentifikácie občana. Dodávajú sa ako nadstavba podľa želania.

Informačný systém IIS MIS pre samosprávu spĺňa podmienky platnej legislatívy SR a je priebežne a garantovane legislatívne aktualizovaný.

 


IIS MIS - dane, poplatky, prenájmy ... (saldokontné agendy)

 • dopredná evidencia daňovníkov (nový rok pripravíte bez ohľadu na uzávierku aktuálneho / starého roka)
 • špecializovaná utilitárna evidencia pre dane a poplatky (DzN, TKO, Psy ... výsadné osobitosti každej agendy v evidencii daňovníkov maximalizujú automatizáciu spracovaní)
 • samostatné zostavy na dane a poplatky z pohľadu správy daní a aj z účtovného pohľ. (inventarizácie ...)
 • prefixy VS až na úrovni rozhodnutí maximalizujú automatizáciu párovania platieb (PV, sankčný úrok ...)
 • automatické zaevidovanie dátumov doručenia rozhodnutí s prepočtom dátumu právoplatnosti a splatnosti rozhodnutí na báze čiarových kódov (centrálny vstup za všetky agendy)
 • automatizované kontrolné a opravné mechanizmy pre problematiku úhrad na nesprávne VS
 • úplná bezuzávierková evidencia priebehu saldokonta daňovníka bez ohľadu na účtovné uzávierky (úrok z omeškania je možné vyrubiť plne automatickým výpočtom)
 • hromadné vyrubovanie úrokov z omeškania s plne automatickým výpočtom a trvalou evidenciou všetkých rozhodujúcich skutočností použitých pre výpočet
 • úplné prepojenie saldokontných agend na účtovníctvo (DzN, TKO, Psy, Prenájmy ...)

 


IIS MIS - komunálny odpad

 • komplexná evidencia osôb, za ktoré poplatník platí poplatky (FO, PO, EO)
 • automatizovaná aktualizácia zmien v evidencii na základe zmien v Registroch (FO, PO, EO)
 • automatizované spracovanie aktualizácie prisťahovaných, presťahovaných, odsťahovaných, zomrelých osôb a hromadné spracovanie prisťahovaných, odsťahovaných rodín
 • automatické generovanie rozhodnutí o zvýšení / znížení poplatku so všetkými legislatívnymi náležitosťami (pre úľavu / zvýšenie sa zaeviduje iba obdobie (v predch. / aktuálnom / budúcich rokoch) - výpočet a tlač rozhodnutí už obstará automatika systému)

 


IIS MIS - účtovníctvo

 • možnosť účtovať do viacerých otvorených účtovných období (mesiacov a rokov) súčasne
 • prehľadne spracované saldokonto záväzkov a pohľadávok
 • všetky podklady do účtovníctva z iných modulov sú realizované automaticky
  • pre Mzdy je prepojenie na Účtovníctvo plne integrované na automatické generovanie predpisov a rozúčtovanie miezd aj rozpočtových položiek
  • pohyby skladového hospodárstva sú v momente uloženia dokladov pripravené v účtovníctve na zaúčtovanie
 • jednoduché spracovanie uzávierok mesačných, kvartálnych a ročných

 


IIS MIS -  zákon č. 563 / 2009 Z.z. o správe daní
                 § 156 Úrok z omeškania (účinný od 1.1.2012) 

 • IIS MIS umožňuje vyrubovanie úroku z omeškania (pôv. sankčný úrok) s plne automatickým výpočtom výlučným použitím údajov evidovaných v databáze systému
 • IIS MIS umožňuje hromadné vyrubovanie úroku z omeškania s plne automatickým výpočtom za celé legislatívne relevantné obdobie (aj spätne za všetky roky v rozsahu podľa platnej legislatívy a na jeden beh generovania výrubu výmerov)
 • IIS MIS umožňuje úplnú (bezuzávierkovú) evidenciu priebehu saldokonta daňovníka - unikátna vlastnosť systému IIS MIS v rámci samospráv SR - je kľúčom k plne automatickému výpočtu úroku z omeškania

 


IIS MIS -  zákon č. 460 / 2011 Z.z. (účinný od 1.12.2012)
                 (novela zákona 582 / 2004 Z.z. o miestnych daniach)

§ 99a, § 99b, § 99e, § 17 ods. 7 - zákon č. 460 / 2011 Z.z.

 • novelou sa správa rôznych daní zlúčila do jednej agendy - Spoločné dane
 • IIS MIS referentom spravujúcim agendu Spoločné dane poskytne kvalitné, efektívne a komfortné nástroje

 


Principiálne funkcionality

 • integrovaná disponibilita kancelárskych produktov Microsoft Office®, OpenOffice, LibreOffice
 • integrované prepojenie tlačových výstupov agend na produkty Microsoft Office®, OpenOffice, LibreOffice (úradné listiny, štítky, doručenky, obálky, poštové podacie listy, protokoly, podacie denníky, tabuľkové zobrazenia záznamov databáz (browsery), ap.) na báze šablón a etalónov
 • integrované výstupy browserov (tabuliek) do systémovo alebo užívateľsky preddefinovaných Excel súborov
 • centrálna administrácia formulárov tlačových dokladov a výstupov agend s komplexným ovládaním aj zo strany zákazníka, flexibilita, história a možnosť obnovy zmazaných formulárov, variantné formuláre k dokladom a výstupom
 • možnosť evidencie ľubovoľných dokumentov (súborov) k záznamom agend
 • možnosť plánovania osobných aktivít
 • možnosť plánovania aktivít k záznamom agend (Registratúra, dane a poplatky, ev. zmlúv ...)
 • centrálne úložisko dokumentov, možnosť obnovy zmazaných dokumentov
 • centrálny Register kontaktov - univerzálna nadstavba nad registrami pre písomné a elektronické korešpondenčné údaje subjektov
 • centrálne Registre osôb - pre právnické osoby, živnostníkov, fyzické osoby
 • centrálny Register adries

 


Integrované prepojenie agend a modulov

 • prepojenie agend na centrálne registre Osôb, Kontaktov a Adries
 • prepojenie agend na Evidenciu obyvateľov
 • prepojenie agend na Registratúru
 • prepojenie saldokontných agend (dane, poplatky, prenájmy ...) na účtovníctvo
 • funkcionalita pre elektronizáciu procesov verejnej správy
 • elektronické podania s automatizovaným prijatím do registratúry a vecne príslušnej agendy (napr. prijatie elektronicky podaného priznania za DzN priamo až do agendy Daň z nehnuteľností)

 


Integrovaná tvorba dokumentov a úložisko dát

Integrovaná tvorba dokumentov je podporovaná na báze produktov Microsoft Office® (Word, Excel) a OpenOffice, LibreOffice (Writer, Calc). Systém podporuje a umožňuje evidenciu dokumentov ku konkrétnym databázovým záznamom (skenované dokumenty, texty, obrázky, ap.) pre jednotlivé agendy systému (registratúrne záznamy, spisy, dane a poplatky, saldokonto daní a poplatkov ...). K ďalším najvýznamnejším parametrom práce a funckionalitám patrí disponibilita a podpora pre    ... viac » 

  

 


Pozrite si viac                        
brožúra: IIS MIS Samospráva

© 2019  A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis s.r.o.
/