Dovozné licencie

A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o.

 

Système Intégré de Gestion de Licenses
Základnou požiadavkou Ministerstva hospodárstva SR bola nevyhnutnosť extrémne rýchlej realizácie a zavedenie informačného systému do reálnej rutinnej prevádzky. Hoci rozsah projektu pokrýval takmer celú škálu principiálnych činností MH SR súvisiacich s agendou na podávanie žiadostí a evidenciu.

 

Cieľom bolo komplexné riešenie elektronického systému na evidenciu, spracovanie a vydávanie dovozných licencií na priemyselné výrobky pre dovozcov na tovary z Číny a tovary pochádzajúce z tretích krajín pre zabezpečenie realizácie opatrení platných od 1. mája 2004 vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie, spracovanie a vydávanie dovozných licencií na priemyselné výrobky podľa legislatívy platnej v EÚ, implementáciu naša spoločnosť v celej požadovanej šírke, kvalite a požadovanom termíne od podpisu zmluvy zvládla.

 

Prínos ku skvalitneniu činnosti inštitúcie

Z celkového pohľadu sa jedná o vývoj a zavedenie nového centrálneho komplexného integrovaného IS (vrátane konverzií pôvodného dátového fondu, školení, legislatívneho upgradovania, servisnej, prevádzkovej a metodickej podpory). K ťažiskovým výstupom patrí:

 • zavedenie elektronickej agendy na podávanie žiadostí, evidenciu, spracovanie a vydávanie Dovozných licencií podľa legislatívy platnej v EÚ
 • zavedenie centrálnej správy elektronických dokumentov (licencií)
 • zavedenie centrálnych registrov fyzických, právnických osôb a živnostníkov
 • zavedenie ďalších doplnkových agend a centrálnych čísleníkov (colný sadzobník, štáty, adresáre registrov osôb ...)
 • prepojenie agendy licencií na centrálne registre osôb
 • prepojenie agendy licencií na centrálnu správu elektronických dokumentov
 • generovanie čísiel vydaných licencií pre tlačivá „Dovozná licencia“ vo formáte platnom pre EÚ
 • hromadné tlače licencií (osobitne pre Čínu a osobitne pre tretie krajiny)
 • trvalé uchovávanie informácií z udelených licencií
 • unifikovaná správa tlačových výstupov podľa tlačovín platných v celej EÚ
 • unifikovateľnosť a flexibilita systému na aktualizácie zmien formulárov tlačív

 

created by: Marek Sarvas - Stock Photography