Prenájmy

A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o.

 

Implementácia informačného systému bola realizovaná za účelom komplexného riešenia problematiky prenájmov priestorov na všetkých fakultách STU v Bratislave vrátane UzŠDaJ. Základnou požiadavkou realizácie projektu bolo definitívne vyriešenie centrálnej evidencie, spracovania a ďalšieho procesovania prenájmov nehnuteľných priestorov vo vlastníctve všetkých fakúlt STU.

 

Využitie systému prinieslo významné efektívne a centralizované sprehľadnenie evidencie, spravovania, ekonomiky a saldokontného spracovania prenájmov. K dispozícii je aktuálna ekonomika prenájmov a prostriedky pre automatizovanú kontrolu korektnosti a včasnosti úhrad nájomného s možnosťou hromadnej tlače výziev na úhradu a prípadných penalizácií. Za obdobie doterajšej prevádzky systém zabezpečil pre fakulty a ďalšie pracoviská STU významné finančné prínosy, priniesol vysokú efektívnosť, kvalitu, spoľahlivosť a preukaznosť práce.

 

Prínos ku skvalitneniu činnosti inštitúcie

Uvedený informačný systém je univerzálne využiteľný aj na ďalších univerzitách v rámci SR. Zavedením systému do prevádzky inštitúcia dostáva k dispozícii centrálny komplexný integrovaný IS. Pri dodaní zabezpečujeme konverzie pôvodného dátového fondu, školenia, kontinuálne legislatívne aktalizácie, trvalú servisnú, prevádzkovú a metodickú podporu. K ťažiskovým výstupom systému patrí:

  • zavedenie centrálnej správy elektronických dokumentov
  • zavedenie centrálnych registrov fyzických, právnických osôb a živnostníkov
  • zavedenie agend pre manažérske prehľady
  • zavedenie agend pre správu prenájmov nehnuteľností s unifikovanou správou saldokonta
  • zavedenie ďalších doplnkových agend
  • prepojenie agend na centrálne registre osôb
  • prepojenie agend na centrálnu správu elektronických dokumentov
  • hromadné tlače saldokontných dokladov (splátkové kalendáre, sankcie ...)
  • unifikovaná správa všetkých tlačových výstupov
  • unifikovateľnosť a flexibilita systému na aktualizácie zmien formulárov tlačív

 

created by: Marek Sarvas - Stock Photography